ประกาศชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง
ประกาศชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง
กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์รวม

ประกาศเนื่องจากชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ให้นักเรียนนักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ไดศึกษาหาความรู้นอกสถานศึกษาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ หลักการทำงานและเทคโนโลยีต่าง ๆที่ บริษัทยุนิแอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขอให้นักเรียนนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลังทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
จาก อวท. เมื่อวันที่ 15/7/2559 10:15:15   IP : 202.29.41.133

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม