สมัครเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ที่นี่ >>> http://datacenter.vec.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางานที่รับเข้าศึกษาต่อ

๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชา
จำนวน/คน
ช่างยนต์
 ๔๐
ช่างกลโรงงาน
 ๒๐
ช่างเชื่อมโลหะ
 ๒๐
ช่างไฟฟ้า
 ๒๐
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 ๒๐
ช่างก่อสร้าง
 ๒๐
สถาปัตยกรรม
 ๒๐
การบัญชี
  ๒๐
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ๒๐

๑.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา
สาขางาน
จำนวน/คน
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
 ๒๐
ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
 ๒๐
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 ๒๐
เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม
 ๒๐

๑.๓ ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) ต่อเนื่อง

ประเภท
สาขาวิชา
สาขางาน
ปกติ
ทวิภาคี
อุตสาหกรรม
เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
 -
 -
อุตสาหกรรม
เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม
 -
 -

๒. คุณสมบัติของผู้เรียน

          ๒.๑ ระดับปวช.  หลักสูตร  ๓ ปี
                   ๒.๑.๑  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓)หรือเทียบเท่า
                   ๒.๑.๒  มีความประพฤติเรียบร้อย
                   ๒.๑.๓  มีร่างกายแข็งแรง และมีความเหมาะสมสำหรับเรียนวิชานั้น ๆ
                   ๒.๑.๔  มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                   ๒.๑.๕  มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

              ๒.๒  ระดับ ปวส. หลักสูตร  ๒ ปี
                   ๒.๒.๑  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)
                   ๒.๒.๑  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาปลาย (ม.๖)
                   ๒.๒.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย
                   ๒.๒.๔  มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมสำหรับเรียนวิชานั้นๆ
                   ๒.๒.๕  มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                   ๒.๒.๖  มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

              ๒.๓  ระดับ ปริญญาตรี(ป.ตรี) ต่อเนื่อง สายเทคโนโลยีหรือสานปฏิบัติงาน หลักสูตร  ๒ ปี
                   ๒.๓.๑  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
                   ๒.๓.๑  มีงานทำ/ประสบการณ์ในการทำงาน
                   ๒.๓.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย
                   ๒.๓.๔  มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมสำหรับเรียนสาขาวิชานั้นๆ
                   ๒.๓.๕  มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                   ๒.๓.๖  มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


๓. ระบบการศึกษา
          ๓.๑  ภาคปกติ  จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยจัดการเรียนการสอนวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
          ๓.๒  ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) ต่อเนื่อง สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการให้มีการเรียนภาคทฤษฎี หรือ ภาคปฏิบัติพื้นฐานบางส่วนที่สถานศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ โดยจัดการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๔. การสมัครเข้าศึกษาต่อ

สมัครปกติ

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เอกสารการสมัคร

  • รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๓ ใบ (รูปถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก และ
    แว่นตาดำ)
  • ใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.๑:บ (ร.บ.จบการศึกษา) ๑ ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง ๑ ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน-นักศึกษา ๑ ใบ

สอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ / ฟังผลสอบ ที่งานวัดผลและประเมินผล (ระดับ ปวส. สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)
รายงานตัว/รับบัตรลงทะเบียน ที่งานทะเบียน
ลงทะเบียน ชำระเงินระดมทรัพยากร ที่งานการเงิน

ขั้นตอนการสมัคร

- กรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและถูกต้อง ยื่นที่งานทะเบียน
- นักเรียน ปวช. ไม่ต้องชำระเงินค่าใบสมัครและค่าสมัครสอบคัดเลือก
- นักศึกษาระดับ ปวส. ต้อง ชำระค่าสมัครสอบ ๑๐๐ บาท
- นักศึกษาสมัครเข้าเรียนกรณีพิเศษ (โควต้า) ไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบ

นักเรียนโควต้าพิเศษ

- มอบตัว ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐

นักเรียน-นักศึกษาทั่วไป

- รับสมัคร วันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
- การทดสอบความรู้/ความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
- ประกาศผล วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
- มอบตัว วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐


   ๕. การมอบตัวเข้าเป็น นักเรียน-นักศึกษา
  • กรอกข้อมูลในเล่มเอกสารสัญญาการเป็นนักเรียน-นักศึกษา พร้อมแนบเอกสารสอบตัว ที่งานทะเบียน

เอกสารมอบตัว
       -  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.๑:บ (รบ.จบการศึกษา) ๒ ใบ
       -  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาและนักศึกษา คนละ ๑ ใบ (หากผู้ปกครองมิใช่
บิดา มารดา เพิ่มสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองด้วยอีก ๑ ใบ)
       -  สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน-นักศึกษา ๑ ใบ
       -  รูปถ่ายนักเรียน-นักศึกษาสำหรับติดเอกสารสัญญาฯ ๑ รูป


๖. การเปิดเรียน
  • ภาคปกติ เปิดเรียนวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ (Download)

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปวช....<<<
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปวส....<<<
ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โอกาสและความสำเร็จของชีวิต กำลังรอคุณพุ่งชน....อย่าพลาด!!!

Copyright © 1999-2005 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม