หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา
ที่
หน่วยงาน
e-Mail Address
ผู้อำนวยการสถานศึกษา rjs00@mail.rajasit.ac.th
รองฝ่ายวางแผนและพัฒนา rjs10@mail.rajasit.ac.th
1
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ rjs11@mail.rajasit.ac.th
2
งานวางแผนและงบประมาณ rjs12@mail.rajasit.ac.th
3
งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ ฯ rjs13@mail.rajasit.ac.th
4 งานประกันคุณภาพ ฯ rjs14@mail.rajasit.ac.th
5 งานความร่วมมือ rjs15@mail.rajasit.ac.th
6
งานส่งเสริมผลิตผล การค้า ฯ rjs16@mail.rajasit.ac.th
รองฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา rjs20@mail.rajasit.ac.th
1
งานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา rjs21@mail.rajasit.ac.th
2
งานปกครอง rjs22@mail.rajasit.ac.th
3
งานแนะแนวอาชีพ ฯ rjs23@mail.rajasit.ac.th
4
งานสวัสดิการนักเรียน-นักศึกษา rjs24@mail.rajasit.ac.th
5
งานครูที่ปรึกษา rjs25@mail.rajasit.ac.th
6
งานโครงการพิเศษ rjs26@mail.rajasit.ac.th
รองฝ่ายบริหารทรัพยากร rjs30@mail.rajasit.ac.th
1
งานสารบรรณ rjs31@mail.rajasit.ac.th
2
งานบุคลากร rjs32@mail.rajasit.ac.th
3
งานการเงิน rjs33@mail.rajasit.ac.th
4
งานบัญชี rjs34@mail.rajasit.ac.th
5
งานทะเบียน rjs35@mail.rajasit.ac.th
6 งานพัสดุ rjs36@mail.rajasit.ac.th
7 งานเอกสารการพิมพ์ rjs37@mail.rajasit.ac.th
8 งานอาคารสถานที่ rjs38@mail.rajasit.ac.th
9 งานประชาสัมพันธ์ rjs39@mail.rajasit.ac.th
รองฝ่ายวิชาการ rjs40@mail.rajasit.ac.th
1
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน rjs41@mail.rajasit.ac.th
2
งานวัดผลและประเมินผล rjs42@mail.rajasit.ac.th
3
งานวิทยบริการและห้องสมุด rjs43@mail.rajasit.ac.th
4
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี rjs44@mail.rajasit.ac.th
5
งานสื่อการเรียนการสอน rjs45@mail.rajasit.ac.th

http://mail.rajasit.ac.th:8383 หรือ http://202.29.41.130:8383
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
IDC (Information Data Center)