บุคลากรภายในสถานศึกษา
ที่
หน่วยงาน
e-Mail Address
ฝ่ายบริหารสถานศึกษา  
1
นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว nirun@rajasit.ac.th
2
นายชยุต ชุ่มเชื้อ  chayut@rajasit.ac.th
3
นายรังสรรค์ ยังน้อย rungsan@rajasit.ac.th
4
นายวัชระ เกิดสิน watchara@rajasit.ac.th
5
นายสุชาติ เทพสง่า suchart@rajasit.ac.th
สาขาวิชาช่างยนต์  
1
นายสายชล ท่าประเสริฐ saichon@rajasit.ac.th
2
นายณรงค์ แอนิหล narong.ae@rajasit.ac.th
3
นายบรรเลง  นวลแก้ว bunlang@rajasit.ac.th
4 นายฉัตรชัย  พันธ์นุรัตน์ chatchai@rajasit.ac.th
5 นายสมชาย  ทองมา somchai@rajasit.ac.th
6
นายสากล  โพธิ์เหลือง sakol@rajasit.ac.th
7
นายกิตติภณ ง้วนสกุล kittipon@rajasit.ac.th
8
นายพิพัฒน์ วงศ์กระจ่าง pipat@rajasit.ac.th
9
นายนพดล เมืองแก้ว noppadol@rajasit.ac.th
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  
1
นายวิเชียร  สมัญญา wichien@rajasit.ac.th
2
ว่าที่ร้อยตรีอัมพร  รัตนรัตน์ aumporn@rajasit.ac.th
3
นายพงษ์ศักดิ์ คำเปลว pongsak@rajasit.ac.t
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ  
1
นายสุพจน์  เลิศธนา supot@rajasit.ac.th
2
นายบุญเลิศ  บุญถนอม boonlert@rajasit.ac.th
3
ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์  ภู่สาย kittipong@rajasit.ac.th
4
นางสาวจิตติมา เส็มเจริญ jittima@rajasit.ac.th
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
1
นายไพโรจน์  ทองพูล pairot@rajasit.ac.th
2
นายณรงค์  พรมนิตย์ narong@rajasit.ac.th
3
นายวรวุฒิ  ตั้งนรกุล worawut@rajasit.ac.th
4
นายประนม ดีประเสริฐ pranom@rajasit.ac.th
5
นายทวีศักดิ์ มาลัยวิจิตร taweesak@rajasit.ac.th
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
1
นายทองหนัก  ดวงสุวรรณ์ thongnak@rajasit.ac.th
2
นายนิเวศ  วงศ์ทองคำ nives@rajasit.ac.th
3
ว่าที่ร้อยตรีสิทิธิรัตน์ อัคคะภิญโญ sittirut@rajasit.ac.th
4
นายสรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล sorawishchai@rajasit.ac.th
5
นางชัญญา พรหมศรีสุข chanya@rajasit.ac.th
6
นายไพรัตน์ ไชยวิเศษ phairat@rajasit.ac.th
7
นายพชรพิชญ์  สระแก้ว pacharapid@rajasit.ac.th
สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์  
1
นายพณพล  ปั้นเงิน panapol@rajasit.ac.th
2
นายพิศาล เฟื่องเพียร pisan@rajasit.ac.th
3
นายดิเรก นาครักษ์ derake@rajasit.ac.th
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
1
นายสุรทร แย้มขยัน sountorn@rajasit.ac.th
2
นายวรวิชญ์ เขียนประสิทธิ์ worawit@rajasit.ac.th
3
นายโอภาส ทองบุญ opart@rajasit.ac.th
สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม  
1
นายสมพงษ์  พุทธบุตรทินกุล sompong@rajasit.ac.th
2
นายกายสิทธิ์  เชื้อศิริโรจน์ kayasit@rajasit.ac.th
3
นายสมศักดิ์  โกมลวัฒนพงศ์ somsak@rajasit.ac.th
4
นางมลฤดี ติ่งคง monruedee@rajasit.ac.th
5
นายชนินทร์ สุขประชา chanin@rajasit.ac.th
สาขาวิชาช่างพื้นฐาน  
1
นายสุเมธ ภิญโญสิริธร sumeth@rajasit.ac.th
2
นายสมคิด ไทยด้วง somkid@rajasit.ac.th
สาขาวิชาพณิชยการ  
1
นางจริยา มาลัยวิจิตร chariya@rajasit.ac.th
2
นางสหัทยา เลิศธนา sahutya@rajasit.ac.th
3
นางทัตติกา  รังสิโกสัย thastika@rajasit.ac.th
4
นางกองทอง  วนเกียรติ kongtong@rajasit.ac.th
5
นางสาววิลาวัลย์ ขวัญทอง wilawan@rajasit.ac.th
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
1
นางสาวจรรยา  อารีสิริรุ่งเรือง janya@rajasit.ac.th
2
นางสาวกมลธรรม เพ็ชราลดาคุณ kamontam@rajasit.ac.th
3
นางสาวปราถนา รัตนรัตน์ prathana@rajasit.ac.th
4
นางจารวี สาขามุละ jarawee@rajasit.ac.th
5
นายภาสุทธิ์ เจริญจิตรกรรม pasut@rajasit.ac.th
สามัญ-สัมพันธ์  
1
นายณัฐพนธ์  ม่วงคำ natthapon@rajasit.ac.th
2
นางพันทิพย์ รัตนราช pantip@rajasit.ac.th
3
นางวรางคณา  จรัณยานนท์ varangkana@rajasit.ac.th
4
นายรุ่งโรจน์  สัมมาทัต rungroj@rajasit.ac.th
5
นางพิมพาภรณ์  กรอุไร pimpaporn@rajasit.ac.th
6
นายขจรศักดิ์ ปิ่นวิเศษ kajornsak@rajasit.ac.th
7
นางอุไรรัตน ์ดิเรกศรี urairat@rajasit.ac.th
8
นางสุธีรา  ม่วงคำ suteera@rajasit.ac.th
9
นางสุณิสา รักษ์คมนา sunisa@rajasit.ac.th
10
นางปรารมภ์ วีระวัฒน์ prarom@rajasit.ac.th
11
นางประไพ  ปิ่นวิเศษ prapai@rajasit.ac.th
บุคลากรทางการศึกษา
1
นางสาววราภรณ์ แย้มผกา waraporn@rajasit.ac.th
2
นางสิณีภากาญจน์ ว่องรัตนานุกูล sineepakan@rajasit.ac.th
3
นางอัจนา พ่วงเผือก atjana@rajasit.ac.th
4
นางสาวสุมาลี คล้ายแก้ว sumalee@rajasit.ac.th
5
นางสาวภาวิณี เดชทรัพย์ pawinee@rajasit.ac.th
6
นางภัทฉรา ตั้งนรกุล patchara@rajasit.ac.th
7
นางสาวพฤษฎีพร เขื่อนขันธ์ phrutsadiphorn@rajasit.ac.th
8
นางโสภา พงษ์มี sopa@rajasit.ac.th
9
นางสมพิศ บาลนคร sompis@rajasit.ac.th
10
นางสาววีรยา เจ็งฮั้ว weeraya@rajasit.ac.th
11
นายสมศักดิ์ เพ็ชร์วาว somsak.phet@rajasit.ac.th
12
นางอัญณิการ์ บุญญาปฏิภา annikra@rajasit.ac.th
13
นางบัวหลวง พวงทองคำ bualuang@rajasit.ac.th
14
นางสาวนันทิยา คุ้มเกรง nuntiya@rajasit.ac.th
15
นางสาวสุทธิกาญจน์ มีนุชนาถ sutthikan@rajasit.ac.th
16
นางสาวศศิธร สาหร่ายทอง sasitorn@rajasit.ac.th
17
นางธนพร บริบูรณ์วิจิตศิล tanaporn@rajasit.ac.th
Download อีเมลล์ทั้งหมด
ดาวน์โหลดรายชื่ออีเมลล์ทั้งหมด >>>

http://mail.rajasit.ac.th:8383 หรือ http://202.29.41.130:8383
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
IDC (Information Data Center)