คลิปวีดีโอแนะนำสาขางานอิเล็กทรอนิกส์

คลิปวีดีโอแนะนำการเรียนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ แล้วคุณจะรู้จักเรามากขึ้น

ท่านสามารถคลิกลิ้งค์ด้านบน หรือสแกน QR Code เพื่อรู้จักเรามากยิ่งขึ้น

สมรรถนะอาชีพ
  1. วางแผน ดำเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  2. ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
  3. ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการและกระบวนการ
  4. อ่านแบบ เขียนแบบในงานอิเล็กทรอนิกส์ งานระบบเสียง งานระบบภาพ งานระบบสื่อสาร การประเมินราคา และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  5. คิดวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและวิธีแก้ไข รวมทั้งคิดแยกแยะประเด็นปัญหาในทางวิชาชีพ
  6. ประกอบ ติดตั้งและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ในงานระบบเสียง งานระบบภาพ งานระบบสื่อสาร และงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  7. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องรับเครื่องส่งวิทยุ ระบบเสียง ระบบภาพ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
บุคลากร(ครู) ประจำแผนกวิชา
ที่
ชื่อ
ตำแหน่ง
1
นายสรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
2
นางชัญญา พรหมศรีสุข ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3
นายไพรัตน์ ไชยวิเศษ ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4
นายพชรพิชญ์ สระแก้ว ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
ภาพการเรียนการสอนและผลงานนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอนและแผนการเรียน
 
- หลักสูตรระดับ ปวช. - แผนการเรียน ปวช. ปี 2559 - แผนการเรียน ปวช. ปี 2560
  - แผนการเรียน ปวช. ปี 2561 - แผนการเรียน ปวช. ปี 2562
 
- หลักสูตรระดับ ปวส. - แผนการเรียน ปวส.(ปวช.) ปี 2562 - แผนการเรียน ปวส.(ม.6) ปี 2562