Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายงานการประเมินตนเอง
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2556
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2555
รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2554
      รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2553
      รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2552
เครื่องมือการประกันคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2554
แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียน รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2551
แบบบันทึกหลังการสอน  
แบบบันทึกการนิเทศการสอน ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยสมศ.
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558)
แบบฟอร์มแผนการสอนใหม่ รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2551)
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2546
เครื่องมือการเก็บข้อมูล1  
เครื่องมือการเก็บข้อมูล2 คู่มือ/ประกาศ/มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
      คู่มือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
      มาตรฐานการอาชีวศึกษา (สมอ.) พ.ศ.2555
       
งานวิจัยและโครงงานต่าง ๆ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
รายชื่อผลงานวิจัยของครู ปีการศึกษา2557 การประกันคุณภาพการศึกษา
รายชื่อโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ ของนร.-นศ. ปี 2557 มาตรฐานการอาชีวศึกษา
       
มาตรฐานการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 มาตรฐานการอาชีวศึกษา2559 ไฟล์ตัวบ่งชี้ทั้งหมดรูปแบบ Word
           
Designed by : สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล
 

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม