หน่วยบทเรียน
หัวข้อเมนู
1. พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชาและตารางโครงสร้างรายวิชา
2 .อุปกรณ์เครือข่าย
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
      2.1 สายคู่เกลียวบิด
      2.2 สายโคแอกเชียล
      2.3 สายใยแก้วนำแสง
     2.4 เน็ตเวิร์คการ์ด, ฮับและสวิตซ์
 
      2.5 บริดจ์และเร้าท์เตอร์
 
3. เทคโนโลยีระบบแลน
 
      3.1 โทโปโลยีของเครือข่าย (Topology)
 
      3.2 อีเธอร์เน็ต, โทเคนริง, FDDI และ Wireless Lan
 
4. ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (NOS)
 
5. สถาปัตยกรรมเครือข่าย
 
      5.1 โปรโตคอล, OSI Model และ TCP/IP
 
      5.2 IP Addressing และ Subnet and Subnet Mask
 
6. อีเธอร์เน็ต (Ethernet)
 
7. เครือข่ายไร้สาย (Woreless)
 
8. เทคโนโลยี WAN
 
9. Virtual Private Network
 
10. การบริหารระบบและจัดการเครือข่าย
 
11.การรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย
 
12.การออกแบบและประมาณราคาระบบเครือข่าย
แบบทดสอบทั้งหมด
Adobe Acrobat Reader
 
แบบทดสอบออนไลน์(Online)
เว็บไซต์ e-Learning
 

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 92/2 หมู่ 4 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2415-0503 , 0-2415-4666 แฟ็กซ์ 0-2416-0144