นายสาคม คันธโกวิท
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
นายธวัช ศรีเพ็ชร์พันธุ์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายแผนงานและพัฒนา
นายชยุต ชุ่มเชื้อ
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
นายวัชระ เกิดสิน
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายรังสรรค์ ยังน้อย
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ
Designed by : สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม