ดร.เสถียร อุตวัต
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
นายอรุณ สุวรรณสุนทร
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
นางสาวนิภัทรา สูงภิไลย์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ดร.ฉัตรชัย พันธ์นุรัตน์
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ วิชาการ
นางประไพ ปิ่นวิเศษ
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารทรัพยาก
ว่าที่ร้อยโท ขจรศักดิ์ ปิ่นวิเศษ
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ว่าที่ร้อยตรี อัมพร รัตนรัตน์
ทำหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
นายประนม ดีประเสริฐ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
Designed by : สรวิชญ์ชัย ว่องรัตนานุกูล

Copyright © 1999-2010 Rajasitharam Technical College All Rights Reserved.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม