นายเสถียร อุตวัต
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

นายวัชระ เกิดสิน
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
ทำหน้าที ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ

นายสมคิด ไทยด้วง
ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายประนม ดีประเสริฐ
ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายฉัตรชัย พันธ์ยุรัตน์
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
นายอัมพร รัตนรัตน์
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายขจรศักดิ์ ปิ่นวิเศษ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวางแผนงานฯ
นางประไพ ปิ่นวิเศษ
ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร