หมายเลขภายในของผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

 120

ผช.ฝ่ายวางแผน

 121

ผช.ฝ่ายวิชาการ

 122

ผช.ฝ่ายกิจการนักเรียน- นักศึกษา

123

ผช.ฝ่ายส่งเสริม

 124


หน่วยงาน

หมายเลขภายใน

แผนก

หมายเลยภายใน

งานศูนย์ข้อมูล / งานศูนย์ ITC

 125

แผนกสามัญ

 145

งานหลักสูตร

 126

แผนกช่างเชื่อม

 154

งานพัสดุ

 128,129

 แผนกเทคนิคพื้นฐาน

 155

งานการเงิน

 131

 แผนกช่างกลโรงงาน

 156

งานวางแผนฯ

165

 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

 157

งานทะเบียน

132

 แผนกพาณิชย์  ชั้น 3

158

งานกิจกรรม

134

 แผนกพาณิชย์  ชั้น 2

 159

งานบุคลากร

135

แผนกช่างสถาปัตยกรรม

 162

งานสหการ

 136

 แผนกช่างไฟฟ้า

 163

งานเอกสารการพิมพ์

 137

แผนกช่างก่อสร้าง

 164

งานสารบรรณ

127

แผนกสัมพันธ์

 169

งานประชาสัมพันธ์

100,143,144

แผนกช่างยนต์

 171

งานแนะแนว

160

ห้องพยาบาล (สวัสดิการ)

 166

งานห้องสมุด

 161

ห้องพละศึกษา

 174

งานอาคารสถานที่

170

ห้องประชุมวิรปราการ

142

งานปกครอง

 173

ห้องพักครูแผนกคอมพิวเตอร์ชั้น

141

งานทวิภาคี

176

ห้องประชุมวิรปราการ

142

งานวัดผล

140

งานอาจารย์ที่ปรึกษา

201