๑. ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางานที่รับเข้าศึกษาต่อ

๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ

สาขาวิชา

จำนวน/คน

- ช่างยนต์

 80

- ช่างกลโรงงาน

 20

- ช่างเชื่อมโลหะ

 20

- ช่างไฟฟ้ากำลัง

 40

- ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 40

- ช่างก่อสร้าง

 40

- สถาปัตยกรรม

 20

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 40

 

๑.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชา

สาขางาน

สายตรง(ปวช.)

ม.6

- เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
40
-

- ไฟฟ้า

ไฟฟ้ากำลัง

20

20

- อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

20

20

- ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง
10
10
- เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม
15
15

๑.๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

สาขาวิชา

สาขางาน

 (สายตรง/ม.6)

- ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างไฟฟ้ากำลัง

 25

 

๒. คุณสมบัติของผู้เรียน

  ๒.๑ ระดับปวช.  หลักสูตร  ๓ ปี
        ๒.๑.๑  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓)
        ๒.๑.๒  มีความประพฤติเรียบร้อย
        ๒.๑.๓  มีร่างกายแข็งแรง และมีความเหมาะสมสำหรับเรียนวิชานั้น ๆ
        ๒.๑.๔  มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความ บริสุทธิ์ใจ
        ๒.๑.๕  มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
        ๒.๑.๖ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓)หรือเทียบเท่า เรียนระบบทวิภาคีจะต้องทำงานอยู่ในสถานประกอบการ


  ๒.๒  ระดับ ปวส. หลักสูตร  ๒ ปี
        ๒.๒.๑  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)
        ๒.๒.๒  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาปลาย (ม.๖)
        ๒.๒.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย
        ๒.๒.๔  มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมสำหรับเรียนวิชานั้นๆ
        ๒.๒.๕  มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
        ๒.๒.๖  มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
        ๒.๒.๗  มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข


 ๒.๓  ระดับ ปริญญาตรี(ป.ตรี) ต่อเนื่อง สายเทคโนโลยีหรือสานปฏิบัติงาน หลักสูตร  ๒ ปี
       ๒.๓.๑  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
       ๒.๓.๒  มีงานทำ/ประสบการณ์ในการทำงาน
       ๒.๓.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย
       ๒.๓.๔  มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมสำหรับเรียนสาขาวิชานั้นๆ
       ๒.๓.๕  มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
     

 
๓. ระบบการศึกษา        

๓.๑  ภาคปกติ  จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยจัดการเรียนการสอนวันจันทร์ – วันศุกร์ 

๓.๒  ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) ต่อเนื่อง สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการให้มีการเรียนภาคทฤษฎี หรือ ภาคปฏิบัติพื้นฐานบางส่วนที่สถานศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ โดยจัดการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์

 ๕. การมอบตัวเข้าเป็น นักเรียน-นักศึกษา

  • กรอกข้อมูลในเล่มเอกสารสัญญาการเป็นนักเรียน-นักศึกษา พร้อมแนบเอกสารสอบตัว (ครูที่ปรึกษา)

เอกสารมอบตัว

  • ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.๑:บ /รบ.จบการศึกษา ฉบับจริง (พร้อมถ่ายสำเนา ๓ ฉบับ)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาและนักศึกษา คนละ ๑ ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน-นักศึกษา ๑ ฉบับ
  • รูปถ่าย(ติดเล่มเอกสารสัญญา การมอบตัว ๑ รูป)
  • เอกสารรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 


๖. การเปิดเรียน

  • เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒

 


๗. รายละเอียดประกาศรับสมัคร (Download)

 

 
โอกาสและความสำเร็จของชีวิต กำลังรอคุณพุ่งชน....อย่าพลาด!!!