๑. ประเภทวิชา/สาขาวิชา/สาขางานที่รับเข้าศึกษาต่อ

๑.๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติ

สาขาวิชา

จำนวน/คน

- ช่างยนต์

 ๔๐

- ช่างกลโรงงาน

 ๒๐

- ช่างเชื่อมโลหะ

 ๒๐

- ช่างไฟฟ้ากำลัง

 ๔๐

- ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 ๒๐

- ช่างเมคคาทรอนิกส์

 ๒๐

- ช่างก่อสร้าง

 ๔๐

- สถาปัตยกรรม

 ๒๐

- การบัญชี

 ๒๐

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ๔๐

๑.๒ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี

สาขาวิชา

สาขางาน

จำนวน/คน

- ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างไฟฟ้ากำลัง

 ๒๐

๑.๓ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาวิชา

สาขางาน

จำนวน/คน

- เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต์

(สายตรง) ๒๐

- ไฟฟ้า

ไฟฟ้ากำลัง

(สายตรง/ม.๖) ๔๐

- อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

 (สายตรง/ม.๖) ๒๐

- เทคนิคสถาปัตยกรรม

เทคนิคสถาปัตยกรรม

(สายตรง/ม.๖)  ๒๐

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(สายตรง/ม.๖)  ๔๐

๑.๔ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี

สาขาวิชา

สาขางาน

จำนวน/คน

- ช่างไฟฟ้ากำลัง

ช่างไฟฟ้ากำลัง

 (สายตรง/ม.๖) ๔๐


๒. คุณสมบัติของผู้เรียน

  ๒.๑ ระดับปวช.  หลักสูตร  ๓ ปี
        ๒.๑.๑  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓)หรือเทียบเท่าหรือคาดว่า จะจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่าก่อนวันเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
        ๒.๑.๒  มีความประพฤติเรียบร้อย
        ๒.๑.๓  มีร่างกายแข็งแรง และมีความเหมาะสมสำหรับเรียนวิชานั้น ๆ
        ๒.๑.๔  มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความ บริสุทธิ์ใจ
        ๒.๑.๕  มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
        ๒.๑.๖ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓)หรือเทียบเท่า เรียนระบบทวิภาคีจะต้องทำงานอยู่ในสถานประกอบการ


  ๒.๒  ระดับ ปวส. หลักสูตร  ๒ ปี
        ๒.๒.๑  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)
        ๒.๒.๒  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาปลาย (ม.๖) ก่อนวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
        ๒.๒.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย
        ๒.๒.๔  มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมสำหรับเรียนวิชานั้นๆ
        ๒.๒.๕  มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
        ๒.๒.๖  มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
        ๒.๒.๗  มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข


 ๒.๓  ระดับ ปริญญาตรี(ป.ตรี) ต่อเนื่อง สายเทคโนโลยีหรือสานปฏิบัติงาน หลักสูตร  ๒ ปี
       ๒.๓.๑  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
       ๒.๓.๒  มีงานทำ/ประสบการณ์ในการทำงาน
       ๒.๓.๓  มีความประพฤติเรียบร้อย
       ๒.๓.๔  มีร่างกายแข็งแรงและเหมาะสมสำหรับเรียนสาขาวิชานั้นๆ
       ๒.๓.๕  มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
       ๒.๓.๖  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๓)หรือเทียบเท่า เรียนระบบทวิภาคีจะต้องทำงานอยู่ในสถานประกอบการ

 
๓. ระบบการศึกษา        

๓.๑  ภาคปกติ  จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยจัดการเรียนการสอนวันจันทร์ – วันศุกร์ 

๓.๒  ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) ต่อเนื่อง สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการให้มีการเรียนภาคทฤษฎี หรือ ภาคปฏิบัติพื้นฐานบางส่วนที่สถานศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพในสถานประกอบการ โดยจัดการเรียนการสอน ในวันอาทิตย์


๕. การมอบตัวเข้าเป็น นักเรียน-นักศึกษา

  • กรอกข้อมูลในเล่มเอกสารสัญญาการเป็นนักเรียน-นักศึกษา พร้อมแนบเอกสารสอบตัว (ครูที่ปรึกษา)

เอกสารมอบตัว

  • ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.๑:บ /รบ.จบการศึกษา ฉบับจริง (พร้อมถ่ายสำเนา ๓ ฉบับ)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาและนักศึกษา คนละ ๑ ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน-นักศึกษา ๑ ฉบับ
  • รูปถ่าย(ติดเล่มเอกสารสัญญา การมอบตัว ๑ รูป)
  • เอกสารรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 


๖. การเปิดเรียน

  • เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

 


๗. ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ (Download)

 

 
โอกาสและความสำเร็จของชีวิต กำลังรอคุณพุ่งชน....อย่าพลาด!!!