ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ
ใบสมัครคณะกรรมการชมรม
ตัวอย่างแบบรายงานผลการเลือกตั้ง
ตัวอย่างใบเสนอโครงการเลือกตั้งชมรมฯ
ตัวอย่างคำสั่งวิทยาลัยฯ
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯ
ตัวอย่างบันทึกข้อความรายงานผลแบบสอบถาม
ตัวอย่างรายงานผลการเลือกตั้งชมรมฯ
รายละเอียดการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ